Loading...

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

Coordinating Unit on the Promotion of the National Reform,Strategy and Cohesion

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

                   ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกับรูปแบบการจัดตั้ง การกำหนดตำแหน่ง อัตรากำลัง และคุณลักษณะของกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยให้ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงให้มีหน่วยงานทำหน้าที่ประสานงานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน บูรณาการ ขับเคลื่อน และประสานแผนงาน/โครงการของกระทรวงและระหว่างกระทรวงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และทิศทางการปฏิรูปประเทศ

                   ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ และ มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

                   ๑. ให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๑๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

                   ๒. ให้จัดตั้ง “กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่ม ป.ย.ป. ทส.)” ขึ้น เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม