Loading...

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

Coordinating Unit on the Promotion of the National Reform,Strategy and Cohesion

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำสั่งกระทรวงและอำนาจหน้าที่

คำสั่งกระทรวงและอำนาจหน้าที่

๑. เป็นหน่วยบัญชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวง

๒. ประสานงานระหว่างกระทรวง ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

๓. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป.ย.ป.ทส.) รวมทั้งกลั่นกรอง วิเคราะห์ และเสนอความเห็นต่อ ป.ย.ป.ทส. เกี่ยวกับเรื่องที่จะเสนอต่อ ป.ย.ป. เพื่อพิจารณา หรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมาย

๔. กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้ง ศึกษา วิเคราะห์และพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ กำหนด เสนอแนะ แนวทางหรือ มาตรการในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ

๕. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

๖. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของกระทรวงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

๗. ประสาน เร่งรัด และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการและหน่วงงานในสังกัด

๘. เผยแพร่ และสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการบุคลากรในสังกัด

๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารแนบ

คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์:1.23 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 124 ครั้ง