Loading...

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

Coordinating Unit on the Promotion of the National Reform,Strategy and Cohesion

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าว

สรุปข่าวการประชุมจัดทำโครงการสำคัญ (Flagship) ของ สสภ.ที่ ๑ – ๑๖ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปข่าวการประชุมจัดทำโครงการสำคัญ (Flagship) ของ สสภ.ที่ ๑ – ๑๖ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป.ย.ป.ทส.) ได้ประชุมร่วมกับผู้แทน ผอ.สสภ.ที่ ๑-๑๖ ประกอบด้วย ผอ.สสภ.ที่ ๖, ๗, ๘, ๑๑ และ ๑๓ เพื่อหารือการจัดทำโครงการสำคัญที่สามาถขับเคลื่อนเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประเด็น ที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน ประเด็นที่ ๖ พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประเด็นที่ ๑๙ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

เอกสารแนบ

ข่าว 10 ม

ขนาดไฟล์:0.36 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 66 ครั้ง