Loading...

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

Coordinating Unit on the Promotion of the National Reform,Strategy and Cohesion

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

ประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กลุ่มงานสนับสนุน ป.ย.ป.ทส.) เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดย นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานฯ เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

เอกสารแนบ

โปสเตอร์(1)

ขนาดไฟล์:2.20 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 67 ครั้ง