Loading...

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

Coordinating Unit on the Promotion of the National Reform,Strategy and Cohesion

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าว

ประชุมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชุมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กลุ่มงานสนับสนุน ป.ย.ป.ทส.) เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายจเรศักดิ นันตะวงษ์ (รอง ปกท.ทส.) ผู้อำนวยการกลุ่ม ป.ย.ป.ทส. และ นางสาววนิดา แย้มสรวล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้มอบหมายให้ นางฉฏาธร สาอุดม ผเู้ชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสนับสนุน ป.ย.ป.ทส. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายรอยล จิตรดอน ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ "แผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (BIG ROCK) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง)" ใน ๒ ประเด็น ได้แก่
(๑) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การเพิ่มและพัฒนาพื้นทีป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย และ (๒) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

เอกสารแนบ

โปสเตอร์ (2)

ขนาดไฟล์:2.42 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 69 ครั้ง