Loading...

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

Coordinating Unit on the Promotion of the National Reform,Strategy and Cohesion

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าว

ผังความเชื่อมโยงแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ (Big Rock) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผังความเชื่อมโยงแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ (Big Rock) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-

เอกสารแนบ

ผัง big rock 15 ม

ขนาดไฟล์:2.69 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 128 ครั้ง