Loading...

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

Coordinating Unit on the Promotion of the National Reform,Strategy and Cohesion

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าว

การประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา

การประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา

การประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับดำเนินโครงการ Big Rock และโครงการ Quick Win ตามแผนการปฏิรูปประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข ๔๐๔ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

เอกสารแนบ

ข่าว ป

ขนาดไฟล์:2.80 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 71 ครั้ง