Loading...

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

Coordinating Unit on the Promotion of the National Reform,Strategy and Cohesion

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าว

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเสนอร่างกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเสนอร่างกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

นายจเรศักดิ นันตะวงษ์ (รอง ปกท.ทส.) ผู้อำนวยการกลุ่ม ป.ย.ป.ทส. ได้มอบหมายให้ นางฉฏาธร สาอุดม ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่กลุ่ม ป.ย.ป.ทส. เข้าประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเสนอร่างกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดย นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป เป็นประธานการประชุมฯ  เพื่อนำเสนอข้อมูลและความคืบหน้าของร่างกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....

เอกสารแนบ

23 ก

ขนาดไฟล์:0.42 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 84 ครั้ง