Loading...

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

Coordinating Unit on the Promotion of the National Reform,Strategy and Cohesion

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าว

ประชุมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ประชุมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

นางอัษฎาพร  ไกรพานนท์ (รอง ปกท.ทส.) ได้มอบหมายให้นางสาววนิดา แย้มสรวล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วย นางฉฏาธร สาอุดม ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ และผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดี ปม. นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการ ออป. เจ้าหน้าที่ อส. ทช. และ คพ. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยมีนายรอยล จิตรดอน ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงประเด็นการรายงานสถานะและความคืบหน้า ของกิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง) ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
   (๑) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ ตามเป้าหมาย
   (๒) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ เขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมพลิษมาบตาพุด
 

เอกสารแนบ

Poster ข่าว Big Rock 16 มี

ขนาดไฟล์:0.25 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 62 ครั้ง