Loading...

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

Coordinating Unit on the Promotion of the National Reform,Strategy and Cohesion

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าว

การประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๕ วุฒิสภา วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

การประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๕ วุฒิสภา วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

การประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ

พ. ศ. ๒๕๖๕ วุฒิสภา

วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณ (สว.)

ชั้น ๔ โซนกลาง อาคารรัฐสภา

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ .. ๒๕๖๕ วุฒิสภา

ได้มีการประชุมเป็นครั้งที่ ๗ โดยมี พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ

รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง และนายสมศักดิ์

โชติรัตนศิริ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญคนที่สาม

ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่าย

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ ปทก.ทส. มอบหมายให้ นางอัษฎาพร ไกรพานนท์

รอง ปกท. ทส. น าทีมผู้ บริ หารภายใต้สั งกัด ทส ./สป. ทส. /

กลุ่ม ...ทส. เข้าร่วมชี้แจงฯ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญได้

มีข้อสังเกตต่อหน่วยงานต่ างๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และ สิ่ ง แวดล้ อ มเ พื่ อรั บไ ปด า เ นิ นกา ร  ใ นปี ง บปร ะ มา ณ

.. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ควรน าตัวชี้วัดในระดับสากลเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals

: SDGs) มาเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

ของหน่วยงานด้วย

๒. ปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดจากหมอกควัน

ไฟป่า รวมถึงฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน

(PM 2.5) ควรมีแนวทางการแก้ปัญหาต้นเหตุ

อย่างเป็นระบบและมีเอกภาพในการจัดการ และให้

ความส าคัญกับการเสริมประสิทธิภาพ ในการควบคุม

ไฟป่า เช่น การจัดสรรงบประมาณด้านอุปกรณ์

และบุคลากรให้เพียงพอเป็นต้น

๓. ควรเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ

เข้ากับแพลตฟอร์มของกระทรวงฯ และพัฒนา

รูปแบบแพลตฟอร์มกลางเพื่อให้บริการประชาชน

เช่น ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ในการเข้าชมอุทยาน

แห่งชาติหรือสถานที่อื่นๆ เป็นต้น

๔. ควรมีแนวทางการช่วยเหลือชุมชนในการให้ความรู้

ในการสร้างสินค้าของวิสาหกิจชุมชนและให้เป็นไป

ตามหลักการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม

(BCG Model) เพื่อสร้างสมดุลให้เศรษฐกิจ

เติบโตควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและ

ช่วยสร้างการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้แก่ชุมชนท้องถิ่น