Loading...

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

Coordinating Unit on the Promotion of the National Reform,Strategy and Cohesion

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

นายรอยล  จิตรดอน

ประธานกรรมการ

                             

       นายขวัญชัย  ดวงสถาพร                    นายชูชัย  ศุภวงศ์                   นายธรณ์ธํารง  นาวาสวัสดิ์              นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ

                 กรรมการ                                       กรรมการ                                       กรรมการ                                      กรรมการ

 

                             

     นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์               นายภาวิญญ์  เถลิงศรี                   นายสัญชัย  เกตุวรชัย               พลเรือเอก อภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ

                 กรรมการ                                       กรรมการ                                       กรรมการ                                      กรรมการ

                                

     พลเอก เอกชัย  จันทร์ศรี                 นางสาวลดาวัลย์  คําภา                     นางนันทริกา  ชันซื่อ                  นายศิวัช  พงษ์เพียจันทร์

                 กรรมการ                                      กรรมการ                                         กรรมการ                                       กรรมการ 

     

    นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร        นางสาววรรณภา  คร้ายสวน              นางสาวเพ็ญศิริ  ศรัณย์รัฐ

                 กรรมการ                                 ผู้ช่วยเลขานุการ                              ผู้ช่วยเลขานุการ

                                                                                                         

เอกสารแนบ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์:0.13 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 207 ครั้ง