Loading...

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

Coordinating Unit on the Promotion of the National Reform,Strategy and Cohesion

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าว

ข่าวสาร ป.ย.ป.ทส.

ดูทั้งหมด
การประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและที่ดิน

การประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและที่ดิน

การประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและที่ดิน วันนี้ (๙ ธันวาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๔.๐๐ น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กลุ่ม ป.ย.ป.ทส.) เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและที่ดิน โดยมี นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น ๑๖ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน และการเตรียมความพร้อมรับความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นบริเวณอ่าวไทย จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ จะรวบรวมข้อมูลที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอต่อที่ประชุม เข้าปรึกษาต่อนักวิชาการในการนำข้อเสนอแนะสู่การปรับปรุงแผนงาน และการเตรียมความพร้อมรับความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นบริเวณอ่าวไทย จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา ต่อไป

13 ธ.ค. 64