Loading...

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

Coordinating Unit on the Promotion of the National Reform,Strategy and Cohesion

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าว

ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน ,ประเด็นที่ ๖ พื้นที่และเมืองน่าอยู่ และประเด็นที่ ๑๙ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ) เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน ,ประเด็นที่ ๖ พื้นที่และเมืองน่าอยู่ และประเด็นที่ ๑๙ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ) เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน ,ประเด็นที่ ๖ พื้นที่และเมืองน่าอยู่ และประเด็นที่ ๑๙ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ) เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ

ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำโครงการสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 87 ครั้ง