Loading...

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

Coordinating Unit on the Promotion of the National Reform,Strategy and Cohesion

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าว

การประชุมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

การประชุมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ (รอง ปกท.ทส.) ผู้อานวยการกลุ่ม ป.ย.ป.ทส. ได้มอบหมายให้ นางฉฏาธร สาอุดม ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่กลุ่ม ป.ย.ป.ทส.
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายรอยล จิตรดอน ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ผู้แทนหน่วยงานระดับกรมในสังกัด ทส. และผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม
กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมชี้แจง เพื่อนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็น Baseline Data
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ (สศช.)

เอกสารแนบ

คกก

ขนาดไฟล์:0.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 86 ครั้ง